Ilaveien Bosenter i kommunens Rusmiddelpolitiske handlingsplan

 
 
 

Her finner du link til Fredrikstad kommunes “Rusmiddelpolitiske handlingsplan” , hvor du kan lese om allerede eksisterende, og mulig fremtidige tiltak i vår kommune.
Vi har “sakset” det som står om Ilaveien Bosenter:

Tiltakenes egnethet:
Ilaveien Bosenter vurderes å oppfylle intensjonene i Helhetlig Rusmiddelpolitisk Handlingsplan, både når det gjelder folkehelse, forebygging, tiltaksapparatet, organisering, samhandling og helhetlig rusmiddelpolitikk. Det er mulig begrepet “lavterskel” kan diskuteres i forhold til dette botilbudet, da inngangsprosedyren er relativt lang. Målgruppa er imidlertid rusavhengige og psykisk syke som har store vansker på det ordinære boligmarkedet. Disse har relativt dårlig boevne og dårlig rusmestring. Ilaveiens noe stramme indre struktur er etter beboernes utsagn med på å gi trygghet. De blir sett og tatt på alvor som medmennesker, og de blir stilt krav til. Dette er også intensjonen med Ilaveiens ideologi. Å stille krav til og ha forventninger til at enkeltmennesker kan endre og forbedre liv, er etter Ilaveiens standard “å ta mennesker på alvor”. Det er mye og god real – og formalkompetanse i Ilaveien og ideologien om “å bry seg – er å bry seg om”, bør kunne være en mal for lignende boliger. Det samarbeidet som Blå Kors og kommunen har etablert om Ilaveien er forbilledlig og overførbart til andre områder i rusfeltet.