Barne- og ungdomsarbeider (Vg2)

Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år. Sentrale arbeidsområder er blant annet å: planlegge, lede og gjennomføre pedagogiske aktiviteter for barn og unge, å tilrettelegge for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon, samt grensesetting og konfliktløsing.

Som barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling.

Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger i livet. Planlegging, gjennomføring og vurdering av aktivitetene gjøres ut ifra barnas funksjonsnivå og livssituasjon, og for å fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse. Aktivitetene kan være blant annet lek, drama, litteratur, sang og musikk, formgivning og friluftsaktiviteter – eller daglige gjøremål som matlaging og påkledning. Grensesetting, konfliktløsing og det å være en tydelig rollemodell er viktige arbeidsoppgaver.

Les mer om barne-og ungdomsarbeiderfag Vg2 på vilblino.