Med hjerte, kunnskap og kraft…

Jobbkonsulentene er en arbeids- og inkluderingsbedrift som bistår mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet.

 
  
 

Deltagere får veiledningssamtaler, bistand til å kartlegge muligheter og hjelp til å finne veien inn i arbeidslivet, eventuelt veien tilbake til et arbeidsforhold. Virksomheten driver to gjenbruksbutikker, ett vaskeri, en transportavdeling og båten Ny-Vigra III som ledd i attføringsarbeidet. Her kan deltagere prøve ut sin arbeidsevne i trygge omgivelser med god oppfølging.

Jobbkonsulentene ble etablert i 1978. Gjennom snart 40 år har virksomheten hjulpet mennesker på deres vei mot jobb. Jobbkonsulentene jobber på oppdrag fra NAV og deltagerne som søkes inn hos Jobbkonsulentene har ulik bakgrunn og ulike behov. Noen har lang erfaring fra arbeidslivet, men står på grunn av sykdom helt eller delvis utenfor, mens andre har liten eller ingen arbeidserfaring. Noen føler seg klar for jobb og står i en jobbsøkerprosess, mens andre trenger bistand til kartlegging av egne ressurser og muligheter.

Tilbudet tilpasses den enkeltes behov
Når deltagere kommer til Jobbkonsulentene får de en jobbkonsulent som bistår dem gjennom hele tiltaksperioden. I en-til-en samtaler jobber de med å kartlegge ressurser og ferdigheter, og sammen setter de en aktivitetsplan tilpasset den enkelte. For deltagere som er i behov av bistand til å kartlegge egen arbeidskapasistet, og/eller i behov av arbeidsutprøving/arbeidstrening legges det en plan for dette. Jobbkonsulentene samarbeider med en rekke forskjellige bedrifter og organisasjoner, samt egne butikker/avdelinger.

Tilrettelegger, følger opp og støtter underveis
Det å stå utenfor arbeidslivet er for mange svært vanskelig. Avhengig av hvor lenge man har stått uten jobb, og omstendighetene rundt, er det å skulle begynne å jobbe ofte en utfordring. Man har kanskje behov for tilrettelegging og trenger mer tid enn andre til å sette seg inn i rutiner og til å tilpasse seg, og mange er også usikre på om de vil klare å stå i jobben. Jobbkonsulentene bistår i denne prosessen, gir støtte og oppfølging.

Arbeidsutprøving/arbeidstrening
Utfra den enkelte deltagers behov og ønsker iverksettes tiltak og det søkes etter en bedrift/organisasjon hvor den enkelte kan bidra med sine ressurser innenfor kravene bedriften stiller. Det gjøres kartegging ifht hva som skal til for at den enkelte skal kunne stå i jobben. Det vurderes også om det kan være hensiktsmessig med en kartlegging/arbeidstreing ved en av Jobbkonsulentenes butikker/avdelinger. Her vil deltageren få en trygg start med god oppfølging, og vil kunne prøve ut egen arbeidskapasitet og egne ressurser.

Butikkene/avdelingene ledes av arbeidsveiledere med lang erfaring med å legge til rette for og følge opp deltagere. Her er det fokus på at hver enkelt skal bli sett og føle at han/hun mestrer arbeidsoppgavene. Hanne Dahlin, arbeidsveileder ved Tante Blå gjenbruk (Fredrikstad), har vært ansatt siden 1987 og forteller at det er like viktig i dag som det var for 20 år siden å ha med seg hjertet i jobben, se den enkelte og tilrettelegge utfra behov:
– Vi er opptatt av at alle skal ha det bra, at alle skal trives og føle at de mestrer oppgavene. Det gjør noe med motivasjonen og lysten til å prøve nye oppgaver, sier Dahlin. Hun jobber sammen med arbeidsveileder Ronny Lorentzen. Gjennom mestringsopplevelser motiveres også den enkelte til å være aktiv og deltakende i sin attføringsprosess.

Verdien av å føle seg inkludert
Ved vaskeriet jobber faste ansatte og deltagere skulder-ved-skulder. Alle er en del av et team. – Vi jobber sammen og vi spiser lunsj sammen. Vi er opptatt av at alle skal føle seg inkludert og trives, sier arbeidsveileder Ingebjørg Madshaven. – Det at vi jobber så nært hverandre gjør jo at vi snakker mye sammen og kan bli kjent med hverandre på en annen måte.

Arbeidsveileder Cathrine Hildre, som også jobber ved vaskeriet, legger til at når man jobber slik blir det også lettere å legge merke til om noen ikke har det bra.
– Hvis man ser at noen er nedfor så har vi mulighet til å ta de til side og snakke med de. Den muligheten har man kanskje ikke ute i en ordinær bedrift.

Verdien av å bli sett og få støtte underveis
Noen mennesker trenger lengre tid enn andre til å reetablere seg i arbeidslivet. For mennesker som har hatt utfordringer som gjør at en ikke har kommet inn på arbeidsmarkedet kan det ta ennå lengre tid. Viktig er det at hver og en får tilpasset sitt løp ut fra behov. – Det å bli sett det er viktig for alle mennesker, sier arbeidsveileder Finn-Erik Johannessen som jobber ved Transportavdeling. – For deltagere som trenger tettere oppfølgingen passer det fint hos oss. Vi tilrettelegger arbeidsoppgaver og tilpasser underveis. Og vi tar oss tid, sier Johannessen.

Øvrige arbeidsveiledere ved Jobbkonsulentene er Terje Næshagen og Bjørn Simonsen ved Tante Blå gjenbruk Sarpsborg, arbeidsveileder Desiree Lillehjem, samt arbeidsveilederne Lasse Tvete og Knut Birger Nilsen ved Ny-Vigra III.