Pilot – Samordnet mottak for løslatte

I pilotprosjektet “Samordnet mottak for løslatte” skal Fredrikstad kommune og Blå Kors Fredrikstad jobbe side om side, i team, for å finne nye og effektive strukturer og arbeidsformer som bidrar til å tette hullene i tilbakeføringsarbeidet.

 
  
 

Hele samfunnet har en felles interesse i at integrering i samfunnet etter soning skal skje på en slik måte at det forebygger ny kriminalitet. Mennesker som gjennomfører soning i fengsel er ikke en ensartet gruppe. Mange har rusproblemer, svak tilknytning til arbeidslivet og boligmarkedet, og de mangler sosialt nettverk som støtter og motiverer til et liv utenkriminalitet. Når innsatte skal løslates er det derfor avgjørende at løslatelsen er godt forberedt. Forberedelse på løslatelse og overgangen til samfunnet må planlegges og gjennomføres i samarbeid mellom den løslatte og de tjenester vedkommende har behov for.

“Glippsoneproblematikken” defineres som området der velferdsstaten ikke har et tilstrekkelig tilbud. Kriminalomsorgens ansvar slutter når straffen er sonet. Det må derfor legges til rette for en bedre sammenheng mellom planlegging av tilbakeføring under soning og oppfølgingen i etterkant – man må unngå “glippsonene”.

Hovedmålsetting
I prosjektet er målet å tilby de løslatte et recoverybasert og helhetlig koordinert tiltaksforløp med trygge overganger. Målet er å styrke deres sosiale og økonomiske selvstendighet, uten kriminalitet. Fredrikstad kommune og Blå Kors Fredrikstad skal som et team jobbe tverrfaglig og “skulder ved skulder”. Ved å oppheve forvaltningsmessige organisasjonsterskler, kan kommune og ideell sektor skape verdier og resultater for denne målgruppa som vi ikke hadde klart hver for oss.

Målgruppe
• Løslatte med bosted i Fredrikstad
• Fremskutt løslatte som følge av Covid-19
• Løslatte etter førstegangssoning
• Løslatte gjengangere

Prosjektet er finansiert av Sparebank 1 Stiftelsen Østfold og Akershus og har en varighet til juni 2022. Marte-Kristin Skui Berg er prosjektleder.