Stiftelsen har flere prosjekter innenfor våre tjenesteområder finansiert av stiftelser og andre støttespillere lokalt, regionalt og nasjonalt.

Blåpunkt - Forsterket oppfølging av ungdom

Blåpunkt er et miljøterapeutisk fritidstilbud for ungdom i alderen 16 - 23 år, i grupper og individuelt. Gjennom aktiviteter og møteplasser er målet å gi ungdommene økt sosial- og hverdagskompetanse og økt mestring. Rekrutteringen vil i all hovedsak foregå internt i stiftelsen. 

Sjekk programmet for våren 2024 her.

Her finner du sommerprogrammet.

Prosjektkoordinator: Lina Akselsen

Finansiering: Stiftelsen Dam, Bufdir, Sparebank 1 stiftelsen DNB, Gjensidigestiftelsen, Fredrikstad kommune og andre lokale støttespillere

Sjekk ut vår brosjyre her - Side 1 og side 2

Glippsoneprosjektet

Samordnet mottak for løslatte er et tilbud til innsatte som etter endt soning skal bosettes i Fredrikstad.  Blå Kors Fredrikstad og Fredrikstad kommune jobber tett sammen for å skape trygge overganger tilbake til samfunnet og et helhetlig tilbud til tidligere innsatte.

Prosjektleder: Runar Husengen

Finansiering: Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus - 2 år

Avsluttede prosjekter

Ambulerende sosionomtjeneste

Ambulerende sosionomtjeneste er et tilbud om en lavterskel «oppfølgingslos» til personer med samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse som trenger sammensatte tjenester, hjelp på flere områder i livet og som er i behov for  skreddersydd oppfølging. Tjenesten er gratis og krever ingen vedtak.

Prosjektleder:  Maria Eikenes Jerstad

Finansiering: Stiftelsen Dam - 2 år

Et trygt sted å bo (Avsluttet)

Prosjektet er et samarbeid mellom Barnas Stasjon og Krise- og incestsenteret. Gjennom å tilby livsmestringstiltak for den enkelte familie, tilrettelegges det for en stabil og trygg bosituasjon for foreldre og barn, samt forebygge videre vold og overgrep for medlemmer av familien. Tjenestene vil være gratis for brukerne og inneholde hjemmebasert oppfølging hos den enkelte familie.

Prosjektleder: Marie Lindén

Finansiering: Bufdir - 1 år