Steg for Steg er etablert

Fra 1. januar 2019 består Blå Kors Fredrikstad av 9 virksomheter. Steg for Steg er det siste tilskuddet, og virksomhetsleder Selma Therese Huth er fornøyd med å endelig være i gang.

 
  
 

Virksomheten Steg for Steg ble etablert 1. januar i år, etter beslutning av styret i desember 2018. Steg for Steg er et nasjonalt Blå Kors-konsept og Fredrikstad er den femte byen hvor det etableres. Gjennom Steg for Steg og sosionomtjenesten på Varmestua, kan Blå Kors Fredrikstad nå tilby et enda mer helhetlig tilbud om oppfølging for rusavhengige før, under og etter behandling. Virksomhetsleder Selma Therese Huth har allerede jobbet med konseptet i et halvt år. «Steg for Steg passer godt inn i stiftelsen, og er et tilbud som utfyller de andre virksomhetene.»

Tilbudet Steg for steg retter seg mot personer som er eller nylig har avsluttet et behandlingsforløp og skal starte et rusfritt liv, eller personer som skal inn i behandling og som ønsker endring i eget liv. Steg for Steg er et tilbud i alle tre fasene; før, under og etter behandling. «Vi samarbeider tett med sosionomtjenesten på Varmestua og de andre virksomhetene i stiftelsen for å fange opp deltakere som ønsker å benytte seg av tjenesten. Steg for Steg skal tilrettelegge for et formalisert samarbeid med behandlingsinstitusjoner i Indre Østfold, Rustjenesten i Fredrikstad Kommune og Kriminalomsorgen.

Steg for Steg retter seg i stor grad mot målet i den pågående Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 om at alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse. Ettervern og oppfølgingstjenester der bolig, arbeid og aktivitet prioriteres, er et av innsatsområdene i opptrappingsplanen. Gjennom tildeling av økonomiske midler fra Helsedirektoratet har Steg for Steg etablert et faglig konsept som skal bidra til måloppnåelse på disse områdene. Steg for Steg har engasjert forskningsstiftelsen FAFO som i strategiperioden vil følge evaluere Gatenære tiltak og Steg for Steg i 3 år (2018-2021).

Et viktig mål med oppfølgingsarbeidet er å forebygge den usikkerheten mange opplever den dagen behandling avsluttes. En viktig del av tilbudet er innrettet mot å bidra til meningsfylt aktivitet, arbeid, sosial inkludering og etablering/styrking av sosialt nettverk.  «Vi har stor tro på å utarbeide en skreddersydd plan sammen med deltaker som innebærer ulike innfallsvinkler for å komme tilbake til det man ønsker seg mest av alt, et «vanlig» A4 liv,» sier Selma. Tidgiverne – de frivillige – er en viktig ressurs i Steg for Steg. Tidgiverne fungerer som et positivt tilskudd i deltakernes liv. De vil være støttespillere til å mestre hverdagen og bindeleddet til aktiviteter og nye bekjentskaper.

Blå Kors er opptatt av å bidra til et mer inkluderende samfunn, der utenforskap reduseres for sårbare og utsatte grupper. Drivkraften i vårt arbeid vil være i tråd med Blå Kors kjerneverdier medmenneskelighet, verdighet, egenkraft og kvalitet.

«Vi søker nå etter en veileder i 100 % stilling, som skal være med å bygge opp konseptet i Fredrikstad og veilede og følge opp deltakere og tidgivere», forteller Selma. «Det er en spennende jobb hvor du blir med i et nasjonalt team og blir en del av en organisasjon med gode og sterke verdier.»