Formål og målsetting


Krise- og incestsenteret i Fredrikstad har som formål å arbeide i henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud, veilederen til Krisesenterloven samt i forhold til Retningslinjer for støttesenter mot incest og seksuelle overgrep og Ressurssentre mot voldtekt. (link til lovverk/retningslinjer) Vi skal gi et tilbud til personer som utsettes for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Dette innefatter akutt og midlertidig botilbud, dagtilbud, råd og veiledning og oppfølgning i reetableringsfasen. Vi skal også gi personer utsatt for incest, seksuelle overgrep og voldtekt et tilbud med råd, veiledning og støttesamtaler.
VI skal gi et kvalitativt og sterkt faglig tilbud til mennesker utsatt for vold og trusler i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

Tjenestetilbudet ved virksomheten skal være i tråd med samarbeidsavtalen vi til gjeldende tid har og lovverk og retningslinjer. Tjenestetilbudet skal forankres i nasjonale føringer og forskning. Vi skal være en foretrukken samarbeidspartner og drive et faglig basert og kompetanseutviklende Krise- og incestsenter. Vi skal etterstrebe hjelp til selvhjelp og til hver tid fokusere på brukerens egenkraft. Link til stategiplan