Tilbud og metode


Ansatte skal drive målrettet og individtilpasset arbeid i forhold til de personer som til en hver tid benytter senterets tilbud og i henhold til lov og retningslinjer. Videre skal de kunne tilby den hjelp og informasjon som kan medvirke til positiv endring for den enkelte bruker. Vi skal møte brukeren med empati og forståelse, og motivere brukeren til å fatte egne avgjørelser ut fra prinsippet hjelp til selvhjelp. Den enkeltes valg skal respekteres. Alt arbeid som utføres skal være basert på faglighet og bygge på respekt og likeverd.