Vant anbudskonkurranser med våre to bosenter

Ilaveien Bosenter i Fredrikstad og Kulåssenteret i Sarpsborg har vært i drift i henholdsvis 21 og 43 år. Senterne drives på oppdrag fra Fredrikstad og Sarpsborg kommune og er begge bo- og boveiledningstilbud til mennesker med rusavhengighet, psykiske utfordringer og annen psykososial problematikk. I fjor var begge botilbudene ute på anbud etter at avtalene med kommunene gikk ut.

 
  
 

Det har vært knyttet stor spenning til anskaffelseskonkurransene i Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune. For Blå Kors Fredrikstad dreier deltakelse i konkurransene ikke bare om å ivareta arbeidsplasser, men også å ivareta beboerne fordi dette er deres hjem. For noen av beboerne har bosenteret vært deres hjemsted i mange år, og noen uttrykker at stiftelsens medarbeidere på Ilaveien Bosenter og Kulåssenteret oppleves som det nærmeste de kommer familie.

Det er både krevende og lærerikt å levere anbud. I begge konkurransene har det vært gode prosesser og mange involverte for å kvalitetssikre at vi har levert et godt faglig tilbud som besvarer det kommunene ber om. Samtidig har det vært viktig at vår løsningsbeskrivelse skal stemme overens med vårt verdigrunnlag og menneskesyn. Begge anbudskonkurransene var reservert for ideell sektor.

Fredrikstad kommune kunngjorde anbudskonkurransen i april i fjor, og avtalen ble signert i juni. Dette var kommunens andre konkurranse for kjøp av helhetlig bo-oppfølgingstjenester, da den første konkurransen ble avlyst. Vårt oppdrag startet 1. januar i år, og avtalen har en varighet på 5 år og er deretter løpende med 12 måneders gjensidig oppsigelsesfrist. Tilbudet på Ilaveien Bosenter skal leveres i samdrift med Fredrikstad kommune. Dette er en ny måte å jobbe på for både kommunen og oss. Oppstarten av avtaleperioden blir derfor brukt til å bli kjent med og avklare roller, samt tilpasse og implementere nye samarbeidsstrukturer og rutiner.

Det har også vært kjørt to anbudsprosesser i Sarpsborg kommune. Siste konkurranse var i november i fjor, og gleden og lettelsen var stor da vi fikk tildelingen for å drive botilbud og midlertidig innkvartering i byggene i Kulåsgata og Enggata i Sarpsborg. Avtalen startet 1. mars i år og har en varighet på 5 år. Også her er avtalene løpende med gjensidig oppsigelsesfrist på 12 måneder. Vårt tilbud i Sarpsborg kommune er todelt med midlertidig innkvartering av bostedsløse, samt botilbud og botrening i kontraktsleiligheter. Begge tilbudene er til målgruppen personer med rusproblemer og psykososiale vansker.

Vi er svært glade for tildelingen i begge kommuner og at vi kan fortsette å levere et godt tilbud til denne målgruppen. Å vinne anbud bidrar til å sikre mer forutsigbar og bærekraftig drift for ideelle organisasjoner som oss. Samtidig bidrar det til å bygge anerkjennelse og viser at Blå Kors Fredrikstad har kompetanse, kapasitet og tillit fra kommunene til å levere tjenester som kommunene etterspør.